Pages

Numerical modeling based on spline basis functions : application to groundwater flow modeling in karst aquifers and advection dominated problems
Numerical modeling based on spline basis functions : application to groundwater flow modeling in karst aquifers and advection dominated problems
Luka Malenica
The main objective of this thesis is to utilize the powerful approximation properties of spline basis functions for numerical solutions of engineering problems that arise in the field of fluid mechanics. Special types of spline functions, the so-called Fup basis functions, are used as representative members of the spline family. However, the techniques developed in this work are quite general with respect to the choice of different spline functions. The application of this work is twofold....
Numerička i eksperimentalna analiza nosivih konstrukcija pri djelovanju požara
Numerička i eksperimentalna analiza nosivih konstrukcija pri djelovanju požara
Neno Torić
Požar predstavlja jedno od ekstremnih djelovanja na nosive konstrukcije koja se mogu javiti u vijeku trajanja objekta. Da bi se mogao shvatiti utjecaj požara na konstrukciju, potrebna su temeljita znanstvena istraživanja na razini materijala, konstrukcije kao i samog fenomena požara. Pouzdani uvid u ponašanje nosivih konstrukcija pri djelovanju požara moguće je odrediti jedino primijenjenim eksperimentalnim istraživanjima u kombinaciji sa numeričkom analizom odgovora nosivih...
Numerička simulacija dinamičkog međudjelovanja tekućine i konstrukcije
Numerička simulacija dinamičkog međudjelovanja tekućine i konstrukcije
Alen Harapin
U radu je prikazan numerički model simulacije međudjelovanja armirano-betonske konstrukcije i tekućine za 3D (prostorne) probleme pod statičkim i dinamičkim opterećenjem. Konstrukcija je modelirana degeneriranim elementima ljuske, a tekućina prostornim „brick“ elementima. Za opis ponašanja tekućine korišteni su linearni i nelinearni model. Nelinearnim modelom tekućine simulirana je pojava kavitacije. Za opis ponašanja betona korišten je specijalni model materijala kojim se...
Numeričko modeliranje međudjelovanja konstrukcije i tekućine kombinacijom metode konačnih elemenata i hidrodinamike izglađenih čestica
Numeričko modeliranje međudjelovanja konstrukcije i tekućine kombinacijom metode konačnih elemenata i hidrodinamike izglađenih čestica
Marina Sunara Kusić
U okviru ovoga rada razvijen je 3D numerički model za međudjelovanje konstrukcije i tekućine u uvjetima dinamičkog opterećenja. Model se zasniva na pristupu sa zasebnim rješenjima, kod kojega se konstrukcija i tekućina rješavaju odvojeno i različitim metodama. Za analizu konstrukcije korišten je prethodno razvijeni model zasnovan na metodi konačnih elemenata (eng. finite element method - FEM), koji je poboljšan uvođenjem rotacijske krutosti degeneriranog izoparametrijskog...
Numeričko modeliranje vremenski ovisnih deformacija betona pri 3D analizi konstrukcija
Numeričko modeliranje vremenski ovisnih deformacija betona pri 3D analizi konstrukcija
Ante Džolan
Beton je materijal čije je ponašanje izrazito nelinearno. Usporedno s tim, u betonu se javlja i niz sekundarnih efekata, kao što su starenje, skupljanje i puzanje betona, koji dodatno otežavaju realnu simulaciju armiranobetonskih i prenapetih konstrukcija. U moderno vrijeme, zbog sve smjelije gradnje, sve većih raspona i stremljenja u vis, potreba za realnom simulacijom ponašanja betonskih konstrukcija u uvjetima raznih vrsta opterećenja, postaje sve izraženija. S druge strane javlja...
Održivost rada urbanog vodoopskrbnog sustava
Održivost rada urbanog vodoopskrbnog sustava
Bojan Đurin
Opskrba vodom je od iznimnog značaja za održivost urbanih područja. Poznata je činjenica da se u tu svrhu koriste sve veće i veće količine energije iz fosilnih goriva, čija cijena se svakodnevno povećava. Kao alternativno rješenje nameće se korištenje Obnovljivih Izvora Energije (OIE), posebice Solarne Fotonaponske (PV) energije. Ova disertacija na inovativan i originalan način dokazuje održivost Urbanog Vodoopskrbnog Sustava (UVODS-u) uz primjenu PV energije. Koncept...
Ponašanje i numeričko modeliranje zidanih konstrukcija pod statičkim i dinamičkim opterećenjem
Ponašanje i numeričko modeliranje zidanih konstrukcija pod statičkim i dinamičkim opterećenjem
Marija Smilović
U ovom je radu, u okviru numeričkog i eksperimentalnog istraživanja ponašanja zidanih konstrukcija pod statičkim i dinamičkim (potresnim) opterećenjem, najprije poboljšan prethodno razvijeni numerički model za statičku i dinamičku analizu zidanih konstrukcija. Potom su provedena eksperimentalna istraživanja ponašanja dvoetažnih omeđenih zidanih zidova bez otvora u realnoj veličini na statičko opterećenje do sloma. Nakon toga su provedena brojna numerička parametarska...
Primjena tehnologija temeljenih na hidroakustici, radaru i tlačnim senzorima kod praćenja i analize kretanja vode u kršu
Primjena tehnologija temeljenih na hidroakustici, radaru i tlačnim senzorima kod praćenja i analize kretanja vode u kršu
Ivo Andrić
Zbog svoje iznimne ranjivosti, krški vodonosnik predstavlja izazov u pogledu zaštite, praćenja, održavanja kvalitete vode i eksploatacije. Hidrološki i hidrogeološki procesi kod krša su ekstremno nepredvidivi zbog anizotropnosti i heterogenosti samog vodonosnika. Procjena regionalne hidrodinamike podzemlja krških terena je često iznimno teška zadaća. Svaki krški vodonosnik ima specifična hidrogeološkai hidrološka svojstva što u konačnici zahtjeva regionalna mjerenja i...
Procjena poplavnog rizika s utjecajem nesigurnosti
Procjena poplavnog rizika s utjecajem nesigurnosti
Toni Kekez
Mnoge zemlje diljem svijeta često su pogođene poplavama uslijed intenzivnih oborina, otapanja snijega te lomova nasipa i brana, koje rezultiraju s velikom materijalnom štetom ali i ljudskim žrtvama. Europska Direktiva o poplavama karakterizira poplavni rizik kao kombinaciju vjerojatnosti poplave i mogućih štetnih posljedica na zdravlje ljudi, okoliš, kulturnu baštinu i gospodarsku aktivnost koje se povezuju s poplavom. Upravljanje poplavnim rizikom odnosi se na ublažavanje i...
Rock mechanics, failure phenomena with pre-existing cracks and internal fluid flow through cracks
Rock mechanics, failure phenomena with pre-existing cracks and internal fluid flow through cracks
Mijo Nikolić
This thesis deals with the problem of localized failure in rocks, which occurs often in civil engineering practice like in dam failure, foundation collapse, stability of excavations, slopes and tunnels, landslides and rock falls. The risk of localized failure should be better understood in order to be prevented. The localized failure in rocks is usually characterized by a sudden and brittle failure without warning in a sense of larger and visible deformations prior to failure. This happens...
Seismic base isolation using natural materials - experimental and numerical verification
Seismic base isolation using natural materials - experimental and numerical verification
Ivan Banović
The problem under consideration is the earthquake impact on structures. The subject of the performed research is the efficiency of seismic base isolation using layers of predominantly natural materials below the foundation, as well as the development of a numerical model for seismic analysis of structures with such isolation. The aseismic layers below foundation are made of limestone sand - ASL-1, stone pebbles - ASL-2, and stone pebbles combined with layers of geogrid and geomembrane -...
Seizmička analiza zidanih konstrukcija metodom konačno-diskretnih elemenata
Seizmička analiza zidanih konstrukcija metodom konačno-diskretnih elemenata
Hrvoje Smoljanović
U ovom radu je u okviru kombinirane metode konačno-diskretnih elemenata razvijen novi numerički model za simulaciju ponašanja zidanih konstrukcija izloženih statičkom, dinamičkom i seizmičkom opterećenju. U postojeći računalni program Y-2D koji se temelji na kombiniranoj metodi konačno-diskretnih elemenata implementiran je novi numerički model za simulaciju čeličnih klamfi i trnova u suho zidanim kamenim konstrukcijama. Model uključuje dva tipa klamfi i jedan tip trnova koji...

Pages