Pages

"Predvorje" Parka prirode Lastovo
"Predvorje" Parka prirode Lastovo
Paola Kljenak
Projekt se temelji na preispitivanju funkcije i revitalizacije naselja Ubli kao ishodišne točke otoka Lastova što podrazumijeva postavljanje smjernica za gospodarski razvoj, otvaranje prema moru i iskorištavanje postojećih kapaciteta. Poljoprivreda kao osnovni pokretač za naselje integrira se u paletu općih društvenih sadržaja koji nastoje podići kvalitetu života. Istraživački centar i park imaju za cilj očuvanje i prezentaciju uz stvaranje sinergije između lokalnog...
(poST) EXPO 20?? : Žnjan, Split
(poST) EXPO 20?? : Žnjan, Split
Mirko Menegelo
Žnjanski plato kao najveći neiskorišteni potencijal grada afirmira se kao katalizator razvoja istočnog dijela splitskog poluotoka te cijelog južnog „waterfronta“. On se materijalizira kroz održavanje MediteranExpo-a, događaja koji omogućava kratkoročni, ali i dugoročni napredak te strategiju razvoja novog urbanog tkiva. Snažna gesta tzv. horizontalnog „London Eye-a“ briše granicu između teritorija i akvatorija te postaje nukleusom novih prostornih odnosa stvarajući...
40’ od Splita
40’ od Splita
Željana Bulović
Što arhitekt, koji po definiciji svoje profesije mijenja okoliš, može ponuditi čovjeku koji sve što treba već nosi na leđima i želi okoliš koji je netaknut? Diplomski rad preispituje „brandiranje“ Kamešnice, koje je već razvijeno od postojećih korisnika te pažljivo implementira i potencira nove sadržaje, poštujući pritom osobine korisnika koji bježi od arhitekture u prirodu. Sve što treba takvom korisniku je arhitektonski minimum (funkcionalan i asketski). On uživa u...
Adaptacija sustava zaštite urbanih prostora od vanjskih voda u budućim klimatskim uvjetima
Adaptacija sustava zaštite urbanih prostora od vanjskih voda u budućim klimatskim uvjetima
Luka Crnogorac
U radu se analizira problematika zaštite naselja Vodice od vanjskih voda uslijed klimatskih promjena. Analiziraju se sadašnji problemi zaštite naselja te se prema modelima klimatskih promjena za buduća razdoblja daju konceptualna rješenja za adaptaciju zaštite naselja.
Agrikulturna zona Duilovo
Agrikulturna zona Duilovo
Antonia Vuletić
Uzevši u obzir aspekte i opasnosti globalizacije, aspekte potrebne za progresivno i efikasno bavljenje agronomijom te lokalni kontekst u pogledu autohtonih kultura, nastao je koncept agrikulturne zone. To je hibrid tehno-parka i industrijske zone čija je glavna namjena očuvanje, razvoj i istraživanje genetske raznolikosti autohtonog bilja dalmatinske regije, a očuvanje i progres se zapravo postiže novim funkcijama i korištenjem - upravo je ta metodologija, preuzeta iz koncepta...
Agritektura
Agritektura
Damir Đurović
Diplomski rad se bavi poplavnim područjem na lijevoj obali Drave koja će postati kontaktna zona između novog i starog Osijeka. Postavlja se pitanje kako graditi u takvim uvjetima. Akvaponijski sustav s uzgojem algi i bioplinskim postrojenjem omogućuje prihvaćanje raznih sadržaja koji nedostaju Osijeku i regiji. Krov plutajućeg dijela je sportsko-rekreacijska zona s eteričnim biljkama. Pristupni trgovi su kontaktne zone koje prihvaćaju javne sadržaje.
Analiza armiranobetonske konstrukcije okvirnog sustava sukladno HRN EN 1998-1
Analiza armiranobetonske konstrukcije okvirnog sustava sukladno HRN EN 1998-1
Antonijo Jukić
U radu je prezentirana provjera mehaničke otpornosti i stabilnosti AB konstrukcije u skladu s važećim propisima i normama - HRN EN. Dimenzioniranje sustava za potresna djelovanja je vršeno u skladu s odredbama norme HRN EN 1998-1, smjernice za dimenzioniranje po kapacitetu nosivosti.
Analiza gubitka elastične stabilnosti vitkih elemenata
Analiza gubitka elastične stabilnosti vitkih elemenata
Ela Jakšić
U radu je analiziran gubitak elastične stabilnosti vitkih elemenata izloženih tlačnom opterećenju. Opisano je izvijanje u elastičnom i izvijanje u plastičnom području uz proračun po Eurocode-u. Proveden je postupak dimenziniranja i napravljena usporedba rezultata za četiri slučaja pridržanja rubova nosača.
Analiza hidrograma otjecanja Tihaljine
Analiza hidrograma otjecanja Tihaljine
Morena Čubelić
U radu je izvršena hidrološka analiza rijeke Tihaljine koja obuhvaća osnovnu statističku obradu podataka o dnevnim protocima, izradu histograma učestalosti i krivulja trajanja. Prikazan je postupak i rezultati određivanja recesijskih krivulja hidrograma otjecanja za rijeku Tihaljinu u razdoblju od 1965. do 1974. godine.
Analiza hidroloških veza između oborina na postajama Dugopolje i Prančevići i otjecanja na izvoru Žrnovnice
Analiza hidroloških veza između oborina na postajama Dugopolje i Prančevići i otjecanja na izvoru Žrnovnice
Ante Sučić
Područje istraživanja je sliv rijeke Žrnovnice. Korišteni su podaci o oborinama s hidroloških postaja Dugopolje i Prančevići i otjecanje s krškog izvora Žrnovnice. U radu su dane osnovne hidrološke karakteristike izvora Žrnovnice, napravljena je hidrološka analiza na godišnjoj, mjesečnoj i dnevnoj bazi za izvor i obje oborinske postaje, regresijska analiza, kros-korelacijska analiza te transfer funkcije brze komponente otjecanja. Dobiveni rezultati ukazuju na hidrološku vezu...
Analiza hidroloških veza između oborina na postajama Muć i Dicmo i otjecanja na izvoru Jadra
Analiza hidroloških veza između oborina na postajama Muć i Dicmo i otjecanja na izvoru Jadra
Ivan Lučin
Područje istraživanja je sliv rijeke Jadro. Korišteni su podaci o oborinama s hidroloških postaja Muć i Dicmo i otjecanja s krškog izvora Jadra. U radu su prikazane osnovne hidrološke karakteristike izvora Jadra, napravljena je hidrološka analiza na godišnjoj, mjesečnoj i dnevnoj bazi za izvor i obje oborinske postaje, regresijska analiza, kros-korelacijska analiza i transfer funkcije brze komponente otjecanja. Dobiveni rezultati ukazuju na hidrološku vezu između dviju oborinskih...
Analiza i rangiranje idejnih rješenja lukobrana u Bolu metodom višekriterijalne analize
Analiza i rangiranje idejnih rješenja lukobrana u Bolu metodom višekriterijalne analize
Lucijana Kusanović
U okviru ovog diplomskog rada razvijen je model određivanja optimalnog rješenja lukobrana u Bolu. Luka Bol je nedovoljno zaštićena od valova s otvorenog mora te je zbog toga potrebno izgraditi novi lukobran koji će štititi luku i omogućiti prolazak brodova te morskih struja. Za to je primijenjena višekriterijalna analiza uz korištenje metode PROMETHEE. Obrada podataka izvršena je uz programsku podršku "Decision Lab" pomoću koje je određen redoslijed lukobrana za izvedbu.

Pages