prilog
Prilog II
statistička obrada terenskih rezultata u SPSS 20 (2018.) ; analiza nezavisnih varijabli stupanjskog regresijskog modela

Boris Čutura