Pages

Adaptive numerical modeling of engineering problems using hierarchical Fup basis functions and Control Colume IsoGeometric Analysis
Adaptive numerical modeling of engineering problems using hierarchical Fup basis functions and Control Colume IsoGeometric Analysis
Grgo Kamber
The main objective of this thesis is to utilize the powerful approximation properties of Fup basis functions for numerical solutions of engineering problems with highly localized steep gradients while controlling spurious numerical oscillations and describing different spatial scales. The concept of isogeometric analysis (IGA) is presented as a unified framework for multiscale representation of the geometry and solution. This fundamentally high-order approach enables the description of all...
Analiza utjecaja vremenski ovisnih deformacija na nosivost aluminijskih stupova izloženih nestacionarnom zagrijavanju
Analiza utjecaja vremenski ovisnih deformacija na nosivost aluminijskih stupova izloženih nestacionarnom zagrijavanju
Marko Goreta
U ovoj disertaciji analizira se utjecaj deformacije od puzanja na kritičnu brzinu i temperaturu otkazivanja aluminijskih stupova legure EN AW 6082 T6 izloženih nestacionarnom zagrijavanju. Nestacionarni model zagrijavanja predstavlja porast temperature uslijed konstantnoga opterećenja te na taj način simulira stvarnu situaciju prilikom požara. Trenutni propisi i norme za projektiranje aluminijskih konstrukcija na djelovanje požara ne uključuju detaljan prikaz razvoja deformacije od...
Ciljano ubrzanje u višemodalnoj metodi naguravanja u potresnoj analizi A/B konstrukcija
Ciljano ubrzanje u višemodalnoj metodi naguravanja u potresnoj analizi A/B konstrukcija
Ivan Balić
U ovom radu izložena je nova nelinearna statička višemodalna metoda naguravanja uz uključivanje većeg iznosa ekvivalentnog viskoznog prigušenja. Prezentiran je pojam ciljanog ubrzanja, a potom i formulacija postupka za određivanje ciljanog ubrzanja. Ciljano ubrzanje definirano je kao najmanje ubrzanje baze koje dovodi do graničnog stanja nosivosti konstrukcije, i ono predstavlja najnižu potresnu otpornost. Dobivanje ciljanog ubrzanja postiže se iterativnim postupkom višemodalnim...
Concentration statistics for conservative solute transport in river estuaries
Concentration statistics for conservative solute transport in river estuaries
Morena Galešić
When addressing water quality issues in coastal zone management, rivers are considered to be among the most significant pathways for waterborne solute transport. On the other hand, estuaries are some of the most productive environments on Earth and multiple interests from different stakeholders put additional pressure on such an ecosystem. Estuaries are thus among the most critical areas for pollution hazard and a lot of research is being conducted in order to ensure their sustainable...
Diskretni numerički model s ugrađenim diskontinuitetom za analizu armirano betonskih konstrukcija
Diskretni numerički model s ugrađenim diskontinuitetom za analizu armirano betonskih konstrukcija
Jadran Čarija
U ovom radu predstavljen je novi diskretni numerički model s ugrađenim diskontinuitetom za analizu armirano betonskih konstrukcija izloženih statičkom i dinamičkom opterećenju. Unutar diskretnog modela koji se koristi za simulaciju ponašanja betonske konstrukcije zasnovanog na Voronoi poligonima, koji su povezani kohezivnim vezama modeliranima pomoću Timoshenkovih greda, implementirana je armatura koja se postavlja neovisno o postojećoj mreži diskretnih elemenata betona....
Eksperimentalno ispitivanje i numeričko modeliranje betonskih i čeličnih okvira sa zidanom ispunom pod statičkim i dinamičkim opterećenjem
Eksperimentalno ispitivanje i numeričko modeliranje betonskih i čeličnih okvira sa zidanom ispunom pod statičkim i dinamičkim opterećenjem
Goran Baloević
U ovom su radu prikazani rezultati eksperimentalnih ispitivanja čeličnih i armirano-betonskih okvira sa zidanom ispunom. Eksperimentalni rad obuhvaća statička ispitivanja čeličnih okvira te dinamička ispitivanja čeličnih i betonskih okvira na potresnoj platformi. Aplicirana su dva umjetna akcelerograma i akcelerogram realnog potresa. Pobude su nanošene sukcesivno, s postepenim povećanjem amplituda akcelerograma za 0.1 g. Nadalje, u radu je prikazan razvijeni 2D numerički model za...
Eksperimentalno ispitivanje i numeričko modeliranje ponašanja vitkih armiranobetonskih stupova u seizmičkim uvjetima
Eksperimentalno ispitivanje i numeričko modeliranje ponašanja vitkih armiranobetonskih stupova u seizmičkim uvjetima
Nikola Grgić
U radu su prikazani rezultati eksperimentalnog ispitivanja armiranobetonskih stupova izloženih dinamičkom opterećenju. Istraženi su utjecaji različitih parametara na granično stanje nosivosti i deformabilnosti stupova uslijed potresa. Ispitano je sedam grupa stupova, kod čega je u svakoj grupi istraživan pojedini utjecajni parametar. Naime istražen je utjecaj različitog tipa pobude, utjecaj temeljnog tla (kao potencijalnog seizmičkog izolatora), utjecaj veličine temelja, utjecaj...
Eksponencijalne atomske bazne funkcije : razvoj i primjena
Eksponencijalne atomske bazne funkcije : razvoj i primjena
Nives Brajčić Kurbaša
U ovom radu su sistematizirana osnovna svojstva algebarskih Atomskih Baznih Funkcija (ABF) te su, koristeći analogan pristup, razvijene ABF eksponencijalnog tipa, do sada poznate samo na osnovnoj razini. Po prvi put su svojstva eksponencijalnih ABF detaljno istražena te su izvedeni izrazi za izračunavanje vrijednosti funkcije i svih potrebnih derivacija u proizvoljnoj točki područja kao i neke posebnosti potrebne za njihovu praktičnu primjenu u obliku pogodnom za numeričku analizu. U...
Hidrološki odnosi susjednih krških izvora
Hidrološki odnosi susjednih krških izvora
Ana Kadić
Cilj ovog rada je proučavanje hidroloških odnosa dvaju susjednih krških izvora Jadro i Žrnovnica u Hrvatskoj. Rad se fokusira na utvrđivanju utjecaja temperature, relativne vlažnosti, oborina i protoka na ponašanje i odnose dvaju izvora. Parcijalna korelacijska analiza vremenskih serija implicira da utjecaj kontrolne vremenske serije na kroskorelacijsku funkciju između ulazne i izlazne vremenske serije može biti detektiran pomoću korelacijskog koeficijenta između ulazne i...
Identifikacija hidroloških režima otjecanja u kršu konceptualnim i parametarskim modelima
Identifikacija hidroloških režima otjecanja u kršu konceptualnim i parametarskim modelima
Ivana Željković
Karakteristike vodne bilance krškog vodonosnika čine različiti oblici tečenja vode na koju osim količine padalina utječu kompleksni heterogeni hidrogeološki procesi koji su najčešće direktno ne mjerljivi. Osim problema mjerenja, identifikacija hidroloških režima postaje teža ukoliko su i postojeća mjerenja oskudna i ne kontinuirana. Unatoč konstantnoj nesigurnosti u predviđanju prirodnih pojava, matematički je moguće modelirati procjenitelje koji analiziraju postojeće...
Metoda konačno-diskretnih elemenata za statičku i dinamičku analizu tankih lukova i ljusaka
Metoda konačno-diskretnih elemenata za statičku i dinamičku analizu tankih lukova i ljusaka
Ivana Uzelac
U ovom radu su u okviru metode konačno-diskretnih elemenata razvijeni novi numerički modeli za simulaciju ponašanja tankih grednih i lučnih elemenata, te tankih konstrukcija ploča i ljusaka izloženih statičkom i dinamičkom opterećenju. Prikazane su do sada uvriježene metode proračuna predmetnih konstrukcija te njihove prednosti i nedostaci. Također, prikazane su osnove kombinirane metode konačno-diskretnih elemenata i razlozi njezinog odabira. Motivacija se nalazila na razvoju...
Modeliranje postotka vremena provedenog u koloni na dvotračnim izvangradskim cestama
Modeliranje postotka vremena provedenog u koloni na dvotračnim izvangradskim cestama
Boris Čutura
Dvotračne izvangradske ceste u Bosni i Hercegovini (BiH) čine najveći postotak cestovne mreže i preuzimaju gotovo kompletan promet. Zbog toga se često stvaraju kolone i brzine vozila se smanjuju. Za poboljšanje kvalitete odvijanja prometa potrebno je utvrditi razinu usluge RU za postojeće stanje te za alternativne mogućnosti rekonstrukcije kritičnih elemenata cestovne mreže. RU se prema Highway Capacity Manual 2010 (HCM 2010) za dvotračne ceste definira preko mjera efikasnosti:...

Pages