Pages

Ciljano ubrzanje u višemodalnoj metodi naguravanja u potresnoj analizi a/b konstrukcija
Ciljano ubrzanje u višemodalnoj metodi naguravanja u potresnoj analizi a/b konstrukcija
Ivan Balić
U ovom radu izložena je nova nelinearna statička višemodalna metoda naguravanja uz uključivanje većeg iznosa ekvivalentnog viskoznog prigušenja. Prezentiran je pojam ciljanog ubrzanja, a potom i formulacija postupka za određivanje ciljanog ubrzanja. Ciljano ubrzanje definirano je kao najmanje ubrzanje baze koje dovodi do graničnog stanja nosivosti konstrukcije, i ono predstavlja najnižu potresnu otpornost. Dobivanje ciljanog ubrzanja postiže se iterativnim postupkom višemodalnim...
Concentration Statistics for Conservative Solute Transport in River Estuaries
Concentration Statistics for Conservative Solute Transport in River Estuaries
Morena Galešić
When addressing water quality issues in coastal zone management, rivers are considered to be among the most significant pathways for waterborne solute transport. On the other hand, estuaries are some of the most productive environments on Earth and multiple interests from different stakeholders put additional pressure on such an ecosystem. Estuaries are thus among the most critical areas for pollution hazard and a lot of research is being conducted in order to ensure their sustainable...
Eksperimentalno ispitivanje i numeričko modeliranje betonskih i čeličnih okvira sa zidanom ispunom pod statičkim i dinamičkim opterećenjem
Eksperimentalno ispitivanje i numeričko modeliranje betonskih i čeličnih okvira sa zidanom ispunom pod statičkim i dinamičkim opterećenjem
Goran Baloević
U ovom su radu prikazani rezultati eksperimentalnih ispitivanja čeličnih i armirano-betonskih okvira sa zidanom ispunom. Eksperimentalni rad obuhvaća statička ispitivanja čeličnih okvira te dinamička ispitivanja čeličnih i betonskih okvira na potresnoj platformi. Aplicirana su dva umjetna akcelerograma i akcelerogram realnog potresa. Pobude su nanošene sukcesivno, s postepenim povećanjem amplituda akcelerograma za 0.1 g. Nadalje, u radu je prikazan razvijeni 2D numerički model za...
Eksperimentalno ispitivanje i numeričko modeliranje ponašanja vitkih armiranobetonskih stupova u seizmičkim uvjetima
Eksperimentalno ispitivanje i numeričko modeliranje ponašanja vitkih armiranobetonskih stupova u seizmičkim uvjetima
Nikola Grgić
U radu su prikazani rezultati eksperimentalnog ispitivanja armiranobetonskih stupova izloženih dinamičkom opterećenju. Istraženi su utjecaji različitih parametara na granično stanje nosivosti i deformabilnosti stupova uslijed potresa. Ispitano je sedam grupa stupova, kod čega je u svakoj grupi istraživan pojedini utjecajni parametar. Naime istražen je utjecaj različitog tipa pobude, utjecaj temeljnog tla (kao potencijalnog seizmičkog izolatora), utjecaj veličine temelja, utjecaj...
Eksponencijalne atomske bazne funkcije : razvoj i primjena
Eksponencijalne atomske bazne funkcije : razvoj i primjena
Nives Brajčić Kurbaša
U ovom radu su sistematizirana osnovna svojstva algebarskih Atomskih Baznih Funkcija (ABF) te su, koristeći analogan pristup, razvijene ABF eksponencijalnog tipa, do sada poznate samo na osnovnoj razini. Po prvi put su svojstva eksponencijalnih ABF detaljno istražena te su izvedeni izrazi za izračunavanje vrijednosti funkcije i svih potrebnih derivacija u proizvoljnoj točki područja kao i neke posebnosti potrebne za njihovu praktičnu primjenu u obliku pogodnom za numeričku analizu. U...
Hidrološki odnosi susjednih krških izvora
Hidrološki odnosi susjednih krških izvora
Ana Kadić
Cilj ovog rada je proučavanje hidroloških odnosa dvaju susjednih krških izvora Jadro i Žrnovnica u Hrvatskoj. Rad se fokusira na utvrđivanju utjecaja temperature, relativne vlažnosti, oborina i protoka na ponašanje i odnose dvaju izvora. Parcijalna korelacijska analiza vremenskih serija implicira da utjecaj kontrolne vremenske serije na kroskorelacijsku funkciju između ulazne i izlazne vremenske serije može biti detektiran pomoću korelacijskog koeficijenta između ulazne i...
Identifikacija hidroloških režima otjecanja u kršu konceptualnim i parametarskim modelima
Identifikacija hidroloških režima otjecanja u kršu konceptualnim i parametarskim modelima
Ivana Željković
Karakteristike vodne bilance krškog vodonosnika čine različiti oblici tečenja vode na koju osim količine padalina utječu kompleksni heterogeni hidrogeološki procesi koji su najčešće direktno ne mjerljivi. Osim problema mjerenja, identifikacija hidroloških režima postaje teža ukoliko su i postojeća mjerenja oskudna i ne kontinuirana. Unatoč konstantnoj nesigurnosti u predviđanju prirodnih pojava, matematički je moguće modelirati procjenitelje koji analiziraju postojeće...
Metoda konačno-diskretnih elemenata za statičku i dinamičku analizu tankih lukova i ljusaka
Metoda konačno-diskretnih elemenata za statičku i dinamičku analizu tankih lukova i ljusaka
Ivana Uzelac
U ovom radu su u okviru metode konačno-diskretnih elemenata razvijeni novi numerički modeli za simulaciju ponašanja tankih grednih i lučnih elemenata, te tankih konstrukcija ploča i ljusaka izloženih statičkom i dinamičkom opterećenju. Prikazane su do sada uvriježene metode proračuna predmetnih konstrukcija te njihove prednosti i nedostaci. Također, prikazane su osnove kombinirane metode konačno-diskretnih elemenata i razlozi njezinog odabira. Motivacija se nalazila na razvoju...
Modeliranje postotka vremena provedenog u koloni na dvotračnim izvangradskim cestama
Modeliranje postotka vremena provedenog u koloni na dvotračnim izvangradskim cestama
Boris Čutura
Dvotračne izvangradske ceste u Bosni i Hercegovini (BiH) čine najveći postotak cestovne mreže i preuzimaju gotovo kompletan promet. Zbog toga se često stvaraju kolone i brzine vozila se smanjuju. Za poboljšanje kvalitete odvijanja prometa potrebno je utvrditi razinu usluge RU za postojeće stanje te za alternativne mogućnosti rekonstrukcije kritičnih elemenata cestovne mreže. RU se prema Highway Capacity Manual 2010 (HCM 2010) za dvotračne ceste definira preko mjera efikasnosti:...
Numerical Modeling Based on Spline Basis Functions: Application to Groundwater Flow Modeling in Karst Aquifers and Advection Dominated Problems
Numerical Modeling Based on Spline Basis Functions: Application to Groundwater Flow Modeling in Karst Aquifers and Advection Dominated Problems
Luka Malenica
The main objective of this thesis is to utilize the powerful approximation properties of spline basis functions for numerical solutions of engineering problems that arise in the field of fluid mechanics. Special types of spline functions, the so-called Fup basis functions, are used as representative members of the spline family. However, the techniques developed in this work are quite general with respect to the choice of different spline functions. The application of this work is twofold....
Numerička simulacija dinamičkog međudjelovanja tekućine i konstrukcije
Numerička simulacija dinamičkog međudjelovanja tekućine i konstrukcije
Alen Harapin
U radu je prikazan numerički model simulacije međudjelovanja armirano-betonske konstrukcije i tekućine za 3D (prostorne) probleme pod statičkim i dinamičkim opterećenjem. Konstrukcija je modelirana degeneriranim elementima ljuske, a tekućina prostornim „brick“ elementima. Za opis ponašanja tekućine korišteni su linearni i nelinearni model. Nelinearnim modelom tekućine simulirana je pojava kavitacije. Za opis ponašanja betona korišten je specijalni model materijala kojim se...
Numeričko modeliranje međudjelovanja konstrukcije i tekućine kombinacijom metode konačnih elemenata i hidrodinamike izglađenih čestica
Numeričko modeliranje međudjelovanja konstrukcije i tekućine kombinacijom metode konačnih elemenata i hidrodinamike izglađenih čestica
Marina Sunara Kusić
U okviru ovoga rada razvijen je 3D numerički model za međudjelovanje konstrukcije i tekućine u uvjetima dinamičkog opterećenja. Model se zasniva na pristupu sa zasebnim rješenjima, kod kojega se konstrukcija i tekućina rješavaju odvojeno i različitim metodama. Za analizu konstrukcije korišten je prethodno razvijeni model zasnovan na metodi konačnih elemenata (eng. finite element method - FEM), koji je poboljšan uvođenjem rotacijske krutosti degeneriranog izoparametrijskog...

Pages