Eksperimentalno ispitivanje i numeričko modeliranje betonskih i čeličnih okvira sa zidanom ispunom pod statičkim i dinamičkim opterećenjem
Eksperimentalno ispitivanje i numeričko modeliranje betonskih i čeličnih okvira sa zidanom ispunom pod statičkim i dinamičkim opterećenjem
Goran Baloević
U ovom su radu prikazani rezultati eksperimentalnih ispitivanja čeličnih i armirano-betonskih okvira sa zidanom ispunom. Eksperimentalni rad obuhvaća statička ispitivanja čeličnih okvira te dinamička ispitivanja čeličnih i betonskih okvira na potresnoj platformi. Aplicirana su dva umjetna akcelerograma i akcelerogram realnog potresa. Pobude su nanošene sukcesivno, s postepenim povećanjem amplituda akcelerograma za 0.1 g. Nadalje, u radu je prikazan razvijeni 2D numerički model za...
Numerička simulacija dinamičkog međudjelovanja tekućine i konstrukcije
Numerička simulacija dinamičkog međudjelovanja tekućine i konstrukcije
Alen Harapin
U radu je prikazan numerički model simulacije međudjelovanja armirano-betonske konstrukcije i tekućine za 3D (prostorne) probleme pod statičkim i dinamičkim opterećenjem. Konstrukcija je modelirana degeneriranim elementima ljuske, a tekućina prostornim „brick“ elementima. Za opis ponašanja tekućine korišteni su linearni i nelinearni model. Nelinearnim modelom tekućine simulirana je pojava kavitacije. Za opis ponašanja betona korišten je specijalni model materijala kojim se...
Numeričko modeliranje međudjelovanja konstrukcije i tekućine kombinacijom metode konačnih elemenata i hidrodinamike izglađenih čestica
Numeričko modeliranje međudjelovanja konstrukcije i tekućine kombinacijom metode konačnih elemenata i hidrodinamike izglađenih čestica
Marina Sunara Kusić
U okviru ovoga rada razvijen je 3D numerički model za međudjelovanje konstrukcije i tekućine u uvjetima dinamičkog opterećenja. Model se zasniva na pristupu sa zasebnim rješenjima, kod kojega se konstrukcija i tekućina rješavaju odvojeno i različitim metodama. Za analizu konstrukcije korišten je prethodno razvijeni model zasnovan na metodi konačnih elemenata (eng. finite element method - FEM), koji je poboljšan uvođenjem rotacijske krutosti degeneriranog izoparametrijskog...
Ponašanje i numeričko modeliranje zidanih konstrukcija pod statičkim i dinamičkim opterećenjem
Ponašanje i numeričko modeliranje zidanih konstrukcija pod statičkim i dinamičkim opterećenjem
Marija Smilović
U ovom je radu, u okviru numeričkog i eksperimentalnog istraživanja ponašanja zidanih konstrukcija pod statičkim i dinamičkim (potresnim) opterećenjem, najprije poboljšan prethodno razvijeni numerički model za statičku i dinamičku analizu zidanih konstrukcija. Potom su provedena eksperimentalna istraživanja ponašanja dvoetažnih omeđenih zidanih zidova bez otvora u realnoj veličini na statičko opterećenje do sloma. Nakon toga su provedena brojna numerička parametarska...
Utjecaj rastrošbe na trajnost zasjeka u mekoj stijeni
Utjecaj rastrošbe na trajnost zasjeka u mekoj stijeni
Goran Vlastelica
Na primjeru lapora kao gradiva s područja Dalmacije i zasjeka kao primjera geotehničkog zahvata u prirodi, sagledani su osnovni procesi koji dovode do pojave rastrošbe, ali i posljedice iste koje se u konačnici manifestiraju in situ. Upotrebom klasičnih laboratorijskih tehnika mehanike stijena, uz nadopune, izmjene i reinterpretaciju kriterija, provedeno je sustavno istraživanje utvrđivanja podložnosti gradiva rastrošbi. Istraživanje je provedeno na intaktnim uzorcima, ali i na...