doctoral thesis
Behaviour and Numerical Modeling of Masonry Structures under Static and Dynamic Load
Doctoral Thesis

Marija Smilović (2014)
University of Split
Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy
Department of Concrete Structures and Bridges
Metadata
TitlePonašanje i numeričko modeliranje zidanih konstrukcija pod statičkim i dinamičkim opterećenjem : disertacija
AuthorMarija Smilović
Mentor(s)Jure Radnić
Alen Harapin
Abstract
U ovom je radu, u okviru numeričkog i eksperimentalnog istraživanja ponašanja zidanih konstrukcija pod statičkim i dinamičkim (potresnim) opterećenjem, najprije poboljšan prethodno razvijeni numerički model za statičku i dinamičku analizu zidanih konstrukcija. Potom su provedena eksperimentalna istraživanja ponašanja dvoetažnih omeđenih zidanih zidova bez otvora u realnoj veličini na statičko opterećenje do sloma. Nakon toga su provedena brojna numerička parametarska istraživanja zidanih zidova. Poboljšanje postojećeg modela ziđa odnosi se na uvođenje nelinearnog anizotropnog modela ponašanja ziđa. Modeliran je utjecaj posmika na slom ziđa. Definirani su kriteriji čvrstoće ziđa i kriteriji sloma ziđa odvojeno u tri različita koordinatna sustava, tj. u tri različita smjera naprezanja. Naime, odvojeno su analizirana: (i) normalna naprezanja u smjeru sljubnica zida i odgovarajuća posmična naprezanja, (ii) glavna (najveća) normalna naprezanja i (iii) najveće posmično naprezanje i odgovarajuća normalna naprezanja. Poboljšani numerički model za statičku i dinamičku analizu nearmiranih, omeđenih i kombiniranih zidanih zidova provjeren je na provedenim fizikalnim eksperimentima i na poznatim primjerima iz literature. Provedena eksperimentalna istraživanja, osim stjecanja dodatnih spoznaja o stvarnom ponašanju zidanih zidova pri statičkom opterećenju do sloma, poslužila su za provjeru i verifikaciju poboljšanog numeričkog modela za analizu zidanih konstrukcija. S poboljšanim numeričkim modelom izvršen je niz numeričkih testova, tj. niz statičkih i dinamičkih analiza brojnih nearmiranih i omeđenih zidanih zidova s variranjem različitih utjecajnih parametara (tlačna, vlačna i posmična čvrstoća ziđa, modul elastičnosti i modul posmika ziđa, vlačna i posmična krutost ziđa, odnos visine i širine zidova, otvori u zidovima, veličina vertikalnog opterećenja, vertikalni i horizontalni serklaži, deformabilnost podloge, trajanje, period i amplituda dinamičke pobude i sl.), s analizom dobivenih rezultata. Na kraju su navedeni najvažniji zaključci provedenih istraživanja.
Keywordsnumerical model experiment masonry walls static load dynamic (seismic) load parametric study
Parallel title (English)Behaviour and Numerical Modeling of Masonry Structures under Static and Dynamic Load : Doctoral Thesis
Committee MembersMladen Glibić (committee chairperson)
Jure Radnić (committee member)
Alen Harapin (committee member)
GranterUniversity of Split
Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy
Lower level organizational unitsDepartment of Concrete Structures and Bridges
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Civil Engineering
Supporting Structures
UDK624/625
APPLIED SCIENCES. MEDICINE. TECHNOLOGY
Civil and structural engineering. Civil engineering of land transport. Railway engineering. Highway engineering
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate
Study programmeCivil Engineering
Academic title abbreviationdr. sc.
Genredoctoral thesis
Language Croatian
Defense date2014-11-21
Parallel abstract (English)
This Thesis presents numerical and experimental research of behaviour of masonry structures under static and dynamic (seismic) load. First, the previously developed numerical model for static and dynamic analysis of masonry structures is improved. Than experimental tests of two-storey confined masonry walls without openings in the real size were carried out under static load until the wall failure. Afterward numerous of numerical parametric studies of masonry walls were performed. The existing numerical model for masonry was improved with introducing of nonlinear anisotropic model of masonry. The effect of shear on masonry failure is modelled. Criteria of masonry strength and breakdown were considered separately in three different coordinate systems, i. e. in three different stress directions. Namely, separately are considered: (i) Normal stresses in the direction of mortar joints and corresponding shear stresses, (ii) Principal normal stresses and (iii) The maximum shear stress and corresponding normal stresses. The validation of the improved numerical model for static and dynamic analysis of unreinforced and confined masonry walls was performed on obtaining experimental results and on the well-known examples from the literature. Performed experimental research, except the acquisition of additional knowledge about the real behaviour of masonry walls under static load until the wall failure, offer the purpose of validation of the improved numerical model for the analysis of masonry structures. With the improved numerical model numerous od numerical tests, i. e. a series of static and dynamic analysis of unreinforced and confined masonry walls by varying different influencing parameters (compressive, tensile and shear strength of masonry, modul of elasticity and shear modul of masonry, tensile and shear stiffness od masonry, the height to length ratio of the walls, openings in the walls, the intensity of the vertical load, vertical tie and horizontal ring beam, the deformability of the subsoil, duration, period and amplitude of dynamic excitation etc.), were performed. Obtained results of performed numerical tests were analyzed. Finally, the most important conclusions of the research are shown.
Parallel keywords (Croatian)numerički model eksperiment zidani zidovi statičko opterećenje dinamičko (potresno) opterećenje parametarske analize
Extent[12], 287 str. ; 30 cm
Versionaccepted version
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
NoteBibliografija: str. 258-287. - Bilješka o autorici: str. [288].
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:123:308983
CommitterDijana Erceg